AKLINIZDAN DAHİ GEÇİRMEYİN!

Bilindiği gibi; İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 06.06.2013 gün, 2012/778 E ve 2013/1084 K sayılı kararı ile “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptaline karar verilmiş; bu karar, Danıştay 6. Dairesi’nin, 29.04.2014 gün, 2013/7566 Esas ve 2014/3408 Karar sayılı kararı ile (yeni gerekçelerin de eklenmesi suretiyle) onanmıştı.

Ancak bütün uyarılarımıza karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sınırlı sayıda istisnai durumlar için uygulanabilecek karar düzeltme talebiyle Danıştay’a başvurmuştur. Danıştay 6. Dairesi, 31 Mart 2015 tarihinde bu karar düzeltme talebini kabul ederek yeni bir bilirkişi raporu isteyip dava sürecini yeniden başlatmaya yönelik hukuksal ve bilimsel dayanaktan yoksun, siyasi ve rant ekonomisinin çıkarlarına dönük “zorlama ve ısmarlama” bir karar oluşturmuştur. Bu karar tarafımıza 14 Temmuz 2015’te tebliğ edilmiştir.

Danıştay 6. Dairesi’nin dosyada daha önce de görev yapmış olan Başkan Habibe Ünal ve kıdemli üye Ünal Demirci’nin muhalefetlerine ve karşı oylarına karşın dosyada yeni görev üstlenen Mehmet Gökpınar, Ekrem Özübek ve Ramazan Demir’in oylarıyla verilen bu “karar düzeltme” kararı; iktidarın,  siyasi ve doğal tarihi ve kültürel varlıklarımızın yağması üzerinden sürdüğü kısa vadeli ekonomik çıkarları uğruna neleri göze aldığının ve yargı üzerindeki baskısını nasıl gerçekleştirdiğinin gerçek bir kanıtı niteliğindedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karar düzeltme taleplerine dayanak oluşturan 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54’üncü maddesi 18.06.2014 tarihinde, yani dilekçe tarihinden 1 hafta sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldı ki, şu an yürürlükte olmayan bu maddeye göre karar düzeltilmesi sadece ve sadece aşağıdaki 4 şartta mümkündür:

“a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması,

 b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması,

 c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması,

 d) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması”.

Gerek İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin gerekse de Danıştay 6. Dairesi’nin Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’nin iptalini onayan kararında yukarıda saydığımız şartlardan hiç birisinin bulunmadığı açıktır. Hatta bu durum bizzat Danıştay 6. Dairesi’nin 31.03.2015, 2014/6671 Esas ve 2015/1861 Karar sayılı karar metninde dahi ikrar edilmektedir.

Bunun yanında, idarenin söz konusu karar düzeltme talebinde atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda hangi şehircilik ilkelerine, planlama teknik ve esaslarına, koruma ilkeleri ve kurul kararlarına aykırılıklar bulunduğu belirtilmemiştir. Bu şekilde, alanında uzman kişilerce düzenlenmiş bir bilirkişi raporu, uzman olmayan hukukçular tarafından işlevsiz kılınmaya çalışılmaktadır.

Bu kararın oluşturulma biçim ve amacı Karadeniz yaylalarını kalkınma söylemi altında maden şirketlerinin yağmasına açan ve kitlesel turizme kurban etmeyi amaçlayan yeşil yol projesinden, 3. Köprü ve 3. Havalimanı’ndan,  Haydarpaşa Projesinden, Tarlabaşı projesi, Galataport, Haliçport, Okmeydanı ve Emek Sinemasının dönüşümünden, kısaca; yaylalarımıza, ormanlarımıza, derelerimize, sokaklarımıza, meydanlarımıza yönelik sayısızca saldırıdan bağımsız değerlendirilemez.

Bütün mesleki, bilimsel ve etik kuralları yok sayarak verilen emirler doğrultusunda yok hükmündeki bu kararı oluşturanlar çok iyi bilmelidir ki;

Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik, Berkin Elvan, Mehmet İstif ve Fadime Ayvalıtaş’ın zihnimizden silinmeyen gözleri; sizlerin ve Taksim Meydanı’nın üstündedir.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı artık sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin hatta tüm dünyanın koruması altındadır.

Bizler; 3-5 ağacımızla, arzumuzla, fikrimizle, insan olma hasretimizle, umudumuzla, direnişimizle; forumlarda, derneklerde, odalarda, sendikalarda, parklarda, sokaklarda, meydanlarda, Soma’da, Lice’de, İkizdere’de, Amasya’da, Artvin’de, Akkuyu’da, Sinop’ta Sao Paulo’da birlikte nefes aldığımız her yerde, dayanışma ve mücadeleye devam ediyoruz.

Niyetinizin farkındayız, aklınızdan dahi geçirmeyin!

Taksim Dayanışması

16.07.2015